องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 2560
2.) แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.) แบบประเมินพนักงานจ้าง
4.) ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
5.) ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
6.) รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
7.) รายงานผลโครงการดำเนินงาน
8.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2557
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า