องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ใบลากิจ ใบลาพักผ่อน ของพนักงานส่วนตำบล
2.) ตัวอย่างแบบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.) ตัวอย่างการร้องเรียนร้องทุกข์
4.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้พิการ
5.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
6.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการยกเลิกกิจการ ทะเบียนพาณิชย์
7.) ตัวอย่างการกรอกขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
8.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
9.) แบบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
10.) แบบใบลาพนักงาน
11.) แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
12.) ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
13.) ตัวอย่างแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
14.) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานส่วนตำบล
15.) ตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง 2559
16.) ตัวอย่างแบบใบเบิกเดินทางไปราชการ
17.) แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอบรมหน่วยงานอื่น
18.) เอกสาร แผนอัตรากำลัง 3 ปี
19.) ตัวอย่าง คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน กรณ๊ ไปอบรม
20.) ตัวอย่าง คำสั่งเดินทางไปราชการ
21.) ตัวอย่าง หนังสือส่งตัวเข้าร่วมอบรม
22.) ตัวอย่าง รายงานผลการอบรม
23.) ตัวอย่าง แบบประเมินพนักงานจ้าง
24.) ตัวอย่าง แผนแม่บทสารสนเทศ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า