นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.237.27.159
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 147ip
เดือนนี้ 1966ip
ปีนี้ 60294ip
ทั้งหมด 462580ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (77.88.5.22)
วันนี้ เวลา 02.34.10 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ใบลากิจ ใบลาพักผ่อน ของพนักงานส่วนตำบล
2.) ตัวอย่างแบบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.) ตัวอย่างการร้องเรียนร้องทุกข์
4.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้พิการ
5.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
6.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการยกเลิกกิจการ ทะเบียนพาณิชย์
7.) ตัวอย่างการกรอกขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
8.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
9.) แบบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
10.) แบบใบลาพนักงาน
11.) แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
12.) ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
13.) ตัวอย่างแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
14.) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานส่วนตำบล
15.) ตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง 2559
16.) ตัวอย่างแบบใบเบิกเดินทางไปราชการ
17.) แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอบรมหน่วยงานอื่น
18.) เอกสาร แผนอัตรากำลัง 3 ปี
19.) ตัวอย่าง คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน กรณ๊ ไปอบรม
20.) ตัวอย่าง คำสั่งเดินทางไปราชการ
21.) ตัวอย่าง หนังสือส่งตัวเข้าร่วมอบรม
22.) ตัวอย่าง รายงานผลการอบรม
23.) ตัวอย่าง แบบประเมินพนักงานจ้าง
24.) ตัวอย่าง แผนแม่บทสารสนเทศ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า