องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ขั้นตอนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
2.) ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
3.) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
4.) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
5.) ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
6.) ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์
7.) ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
8.) ขั้้นตอนการขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย
9.) ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร
10.) ประกาศคู่มือบริการประชาชน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า