นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.237.27.159
ออนไลน์ 31ip
วันนี้ 173ip
เดือนนี้ 1992ip
ปีนี้ 60320ip
ทั้งหมด 462606ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.44)
วันนี้ เวลา 03.33.02 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ขั้นตอนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
2.) ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
3.) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
4.) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
5.) ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
6.) ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์
7.) ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
8.) ขั้้นตอนการขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย
9.) ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร
10.) ประกาศคู่มือบริการประชาชน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า