นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.237.27.159
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 188ip
เดือนนี้ 2007ip
ปีนี้ 60335ip
ทั้งหมด 462621ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.46)
วันนี้ เวลา 04.07.26 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการประเมินโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน ปี 2564
2.) รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน 2561
3.) รายงานผลโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส 2561
4.) โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
5.) โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน
6.) รายงานผลโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.) รายงานผลโครงการโครงการ “อบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด”
8.) รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน
9.) โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปไม่โกง
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า