องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการประเมินโครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน ปี 2564
2.) รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน 2561
3.) รายงานผลโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส 2561
4.) โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
5.) โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน
6.) รายงานผลโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.) รายงานผลโครงการโครงการ “อบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด”
8.) รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน
9.) โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปไม่โกง
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า