องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนบริหารความเสี่ยง Rm1-Rm4
2.) กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี 2565
3.) แผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ 2565-2567
4.) แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565
5.) รายงานการควบคุมภายในประจำปี 2565
6.) แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566
7.) กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566
8.) นโยบายการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566
9.) แผนการประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี 2564
10.) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 อบต.ริมกก
11.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปี 2566-2568
12.) ประกาศใช้แผนการบริหารการจัดการความเสี่ยง ปี 2564
13.) ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงปี 2564
14.) คู่มือการบริหารความเสี่ยง
15.) ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงปี 2563
16.) ประกาศนโยบายบริหารความเสียงปี 2562
17.) ประกาศนโยบายบริหารความเสียงปี 2561
18.) การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า