องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับห
2.) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.) ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566
4.) แผนการตรวจสอบภานในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566-2568
5.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
6.) ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7.) แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8.) คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
9.) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
10.) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่
11.) มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
12.) ทบทวนกฏบัตร
13.) เอกสารประกอบแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวปี 2563-2565
14.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปี 2563-2565
15.) แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563
16.) เอกสารประกอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2562
17.) แผนการตรวจสอบประจำปี 2562
18.) รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า