องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
2.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
3.) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
4.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
5.) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
6.) คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
7.) รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
8.) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า