องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แบบขออนุญาต สร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
2.) แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
3.) ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ- การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
4.) แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
5.) แบบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6.) แบบคำขอยกเลิกกิจการ
7.) แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
8.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
9.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
10.) แบบคำขอยกเลิกป้าย
11.) แบบรับเรื่องร้องร้องทุกข์
12.) แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
13.) แบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
14.) ภ.บ.ท.88ก
15.) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน
16.) แบบคำร้องทั่วไป
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า