องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.) นักบริหารงานการศึกษา
3.) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
4.) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.) นายช่างโยธา
6.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
7.) นักวิชาการศึกษา
8.) นักพัฒนาชุมชน
9.) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
10.) นักวิชาการพัสดุ
11.) นักวิชาการเงินและบัญชี
12.) นิติกร
13.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
14.) นักทรัพยากรบุคคล
15.) นักจัดการงานทั่วไป
16.) นักบริหารงานช่าง
17.) นักบริหารงานทั่วไป
18.) นักบริหารงานการคลัง
19.) นักบริหารงานท้องถิ่น
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า