องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ริมกก ปี 2566
2.) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
3.) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
4.) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ริมกก ปี 2565
5.) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ริมกก ปี 2564
6.) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ริมกก ปีงบประมาณ 2564
7.) คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564
8.) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
9.) ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562
10.) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
11.) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า