องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
2.) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราขการ
3.) แนวทางการใช้บัญชี
4.) กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
5.) มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
6.) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
7.) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
8.) การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือและการตรวจประวัติของผู้ที่จะรับราชการใหม่
9.) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการ
10.) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไ
11.) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต
12.) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า