องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) นักวิชาการเงินและบัญชี
2.) นายช่างโยธา
3.) นักวิชาการพัสดุ
4.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5.) นักวิชาการศึกษา
6.) นักทรัพยากรบุคคล
7.) นักพัฒนาชุมชน
8.) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
9.) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11.) นิติกร
12.) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
13.) ผู้อำนวยการกองช่าง
14.) ผู้อำนวยการกองคลัง
15.) หัวหน้าสำนักปลัด
16.) ปลัด อบต.
17.) นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า