นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.180.255
ออนไลน์ 15ip
วันนี้ 223ip
เดือนนี้ 3511ip
ปีนี้ 31320ip
ทั้งหมด 433606ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.44)
วันนี้ เวลา 13.56.46 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
2.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564
3.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2564
4.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
5.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2563
6.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
7.) ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ริมกก
8.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
9.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563
10.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
11.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2563
12.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2562
13.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
14.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
15.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562
16.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
17.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
18.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
19.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
20.) สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561
21.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
22.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
23.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
24.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
25.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
26.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
27.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
28.) กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560
29.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2559
30.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
31.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
32.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
33.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
34.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
35.) แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
36.) แบบเสนอญัตติ
37.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
38.) รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2558
39.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558
40.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558
41.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
42.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
43.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า