องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.) ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
4.) ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
5.) ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
6.) ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
7.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก
8.) แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
9.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10.) แผนดำเนินงาน พ.ศ.2566
11.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
12.) ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256
13.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก
15.) ประการ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
16.) ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
18.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้้งที่ 1/2564
19.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
20.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6
21.) ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
22.) ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564
23.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
24.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5
25.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
26.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
27.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
28.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
29.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2563
30.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
32.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2562
33.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
34.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
35.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
36.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
37.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
38.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 25
39.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (รูปเล่ม)
40.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ประจำปี พ.
41.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รูปเล่ม)
42.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
43.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
44.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
45.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
46.) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
47.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
48.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
49.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
50.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
51.) ประกาศติดตามประเมินผลแผนปี 60 ครั้งที่ 1
52.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560
53.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2560
54.) สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2559
55.) ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559
56.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
57.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
58.) ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 3 ปี 2560-2562
59.) ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี 2558
60.) ข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผน
61.) แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)
62.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
63.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า