องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจตอ่การให้บริการงานสวัสดิการและสังคมประจำปี 2562
2.) ประกาศ กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2562
3.) คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียน
4.) ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
5.) แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
6.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
7.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
8.) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
9.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
10.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า