องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข่าวทั้งหมด 224 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567...


โดย admin
Post Date 5/12/2566
Read (46)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567...


โดย สำนักปลัด
Post Date 27/11/2566
Read (22)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...


โดย สำนักปลัด
Post Date 20/11/2566
Read (31)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...


โดย สำนักปลัด
Post Date 1/11/2566
Read (49)

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...


โดย สำนักปลัด
Post Date 16/10/2566
Read (49)

ประชาสัมพันธ์ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย สำนักปลัด
Post Date 12/10/2566
Read (63)

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566...


โดย admin
Post Date 10/10/2566
Read (16)

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ 2567...


โดย admin
Post Date 4/10/2566
Read (108)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ...


โดย กองคลัง
Post Date 21/9/2566
Read (103)

ประชาสัมพันธ์ประกาศการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


โดย สำนักปลัด
Post Date 13/9/2566
Read (110)

โครงการสตรีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม...


โดย admin
Post Date 27/7/2566
Read (150)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลริมกก (กิจกรรมประดิษฐ์พวงหรีดจากล้อตเตอรี่)...


โดย admin
Post Date 19/7/2566
Read (77)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๖...


โดย กองคลัง
Post Date 12/7/2566
Read (245)

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด...


โดย สำนักปลัด
Post Date 1/6/2566
Read (114)

ส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสตง.มาตรา 72...


โดย กองคลัง
Post Date 16/5/2566
Read (136)

เชิญชวนประชาชนตำบลริมกกเข้าร่วมประชาคมระดับตำบล...


โดย admin
Post Date 10/5/2566
Read (130)

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...


โดย สำนักปลัด
Post Date 2/5/2566
Read (209)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566...


โดย กองคลัง
Post Date 28/4/2566
Read (338)

การขับเคลื่อนจริยธรรม...


โดย admin
Post Date 21/4/2566
Read (212)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.1) ประจำปี 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...


โดย สำนักปลัด
Post Date 23/3/2566
Read (293)

จำนวนข่าวทั้งหมด 224 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า