นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
44.200.171.74
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 159ip
เดือนนี้ 2377ip
ปีนี้ 48098ip
ทั้งหมด 450384ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.213)
วันนี้ เวลา 22.05.07 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด 175 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

ประชาสัมพันธ์ ทำเกษตรอย่างไรถึงเข้าหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ด้ายเกษตรกรรม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...


โดย สำนักปลัด
Post Date 16/6/2565
Read (92)

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ริมกก...


โดย admin
Post Date 10/6/2565
Read (67)

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ริมกก...


โดย admin
Post Date 27/3/2565
Read (28)

ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการรับชำระรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 7/3/2565
Read (185)

ประกาศผลการดำเนินการขายทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ...


โดย กองคลัง
Post Date 2/3/2565
Read (179)

ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 24/2/2565
Read (293)

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ริมกก...


โดย admin
Post Date 16/2/2565
Read (26)

ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 14/1/2565
Read (243)

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 14/1/2565
Read (210)

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 5/1/2565
Read (277)

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 26/11/2564
Read (271)

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมงาม...


โดย กองคลัง
Post Date 3/11/2564
Read (298)

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ...


โดย กองคลัง
Post Date 3/11/2564
Read (242)

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงกือนา...


โดย กองคลัง
Post Date 3/11/2564
Read (291)

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 3/11/2564
Read (282)

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 25/10/2564
Read (307)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนาม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date 25/10/2564
Read (284)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย admin
Post Date 6/10/2564
Read (386)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย admin
Post Date 6/10/2564
Read (392)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งฯ...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (367)

จำนวนข่าวทั้งหมด 175 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า