องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy...


โดย admin
Post Date 11/4/2566
Read (187)

ประกาศนโยบายไม่รับของหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 2566...


โดย admin
Post Date 24/1/2566
Read (132)

ประกาศนโยบายไม่รับของหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (518)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (472)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๔...


โดย admin
Post Date 6/5/2564
Read (608)

มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่...


โดย admin
Post Date 6/5/2564
Read (419)

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...


โดย admin
Post Date 6/5/2564
Read (427)

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต...


โดย admin
Post Date 14/7/2563
Read (483)

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (506)

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (494)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (509)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (471)

มาตราการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 22/10/2562
Read (639)

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 27/6/2562
Read (733)

คู่มือการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 27/6/2562
Read (750)

มาตรการป้องกันรับสินบน...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 27/6/2562
Read (756)

จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า