องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข่าวทั้งหมด 55 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ...


โดย กองคลัง
Post Date 13/9/2566
Read (130)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง ...


โดย กองคลัง
Post Date 8/5/2566
Read (215)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง ทางเข้า อบต.ริมกก...


โดย กองคลัง
Post Date 21/4/2566
Read (182)

ร่างประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง (ครั้งที่ 2)...


โดย กองคลัง
Post Date 10/4/2566
Read (196)

ร่างประกวดราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง (ครั้งที่ 2)...


โดย กองคลัง
Post Date 10/4/2566
Read (194)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง(OVER LAY) ทางเข้า อบต.ริมกก...


โดย กองคลัง
Post Date 4/4/2566
Read (193)

ร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง (OVER LAY) หน้า อบต.ริมกก...


โดย กองคลัง
Post Date 4/4/2566
Read (189)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พศ. 2564...


โดย กองคลัง
Post Date 7/4/2564
Read (1481)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดลเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563-เดือนกันยายน 2563)...


โดย กองคลัง
Post Date 7/10/2563
Read (1483)

สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ริมกก...


โดย กองคลัง
Post Date 25/9/2563
Read (1542)

ประกาศผลการผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ...


โดย กองคลัง
Post Date 9/9/2563
Read (1436)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย กองคลัง
Post Date 25/8/2563
Read (1527)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย กองคลัง
Post Date 19/8/2563
Read (1581)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พศ. 2563)...


โดย กองคลัง
Post Date 3/7/2563
Read (806)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 2563...


โดย กองคลัง
Post Date 19/4/2563
Read (1441)

ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 2563...


โดย กองคลัง
Post Date 7/1/2563
Read (1392)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)...


โดย กองคลัง
Post Date 4/10/2562
Read (1525)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ล้อ ปริมาตรประสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 24/9/2562
Read (963)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ล้อ ปริมาตรประสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 18/9/2562
Read (896)

ร่างประกาศประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 8/8/2562
Read (1024)

จำนวนข่าวทั้งหมด 55 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า