องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสาวรจนา เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการระดับต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวธิดารัตน์ สนิท
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวพิมนภัทร์ ดำรงค์พงศ์ธวัช
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวณัฐรดา วงค์กันทา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวนันทนา ธรรมวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายกิตติภาส ภิรมณ์ชัย
นิติกรปฏิบัติการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายวิทูรย์ นามรัตน์สี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเอมมิกา ลัดดาวงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

นายวิเชียร พรมธาดา
พนักงานขับรถ

นายภูบรรณ์ มีธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายโยธิน ดีทองหลง
คนงานทั่วไป

นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม
คนงานทั่วไป

นายประวิชญ์ ปริตตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจอมแปง ปริตา
ภารโรง

นางจำปี ปริตตา
แม่บ้าน

นายพิชัย มณีชาติ
คนสวน

นางสาวดารินทร์ ซองเงิน
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 17 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx