องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดย รองนายก ถนอม บุญลอม ร่วมกับทางอำเภอเมืองเชียงรายและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ตำบลริมกก จำนวน 2 ราย ม.1 และ ม.6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
By : สำนักปลัด เมื่อ : 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 948