องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.ริมกก ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) , อสม. , และประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำหมู่บ้าน ในการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 และมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะและเพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะนำโรคจากขยะที่เน่าเสียเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการคัดแยกขยะแก่ประชาชน
By : สำนักปลัด เมื่อ : 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 914   

ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - วันที่ 25 กรกฎาคม 2565