องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
By : สำนักปลัด เมื่อ : 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 680   

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ     

     พระบรมราชินี

2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ตำบลริมกก

3. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกป่าทดแทน

เป้าหมาย

        - ผู้นำชุมชน  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ

       วันที่  27  กรกฎาคม  2565

สถานที่ดำเนินการ

        พื้นที่สาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลริมกกและพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านป่ายางหลวง  หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย