องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 8680 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566
By : สำนักปลัด เมื่อ : 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 369