องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
โครงการอบรมส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
By : สำนักปลัด เมื่อ : 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 124   

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชการที่ 9    

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวปลูกผักไว้รับประทานเอง ส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมาย

          ประชาชนทั่วไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  จำนวน  50 คน

ระยะเวลาดำเนินการ 

     วันที่ 16 สิงหาขคม 2566

สถานที่ดำเนินการ

          - ศาลาประชาคมบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลริมกก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านการปลูกผักสวนครัว 

3. ประชาชนและครอบครัวปลูกผักไว้รับประทานเอง และเสริมรายได้จากการจำหน่าย