องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
By : สำนักปลัด เมื่อ : 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 254   

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.ริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมุ่งเน้นกำหนดรูปแบบให้บ้านเรือนในเขตพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำจัดขยะเปียกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย