นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.237.27.159
ออนไลน์ 33ip
วันนี้ 182ip
เดือนนี้ 2001ip
ปีนี้ 60329ip
ทั้งหมด 462615ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.46)
วันนี้ เวลา 04.07.26 น.
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. ตรานมโรงเรียน มีเลขทะเบียน อ.ย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และระบุส่วนประกอบนมโค 100% บนภาชนะบรรจุทุกกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/9/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 6 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/9/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ (หนองโดด) บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงรักษาซ่อมแซมถนนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (รบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนสายพระเจ้าอกแอ่น ที่ได้รับผลกระทบจากพายุทำให้ถนนได้รับความเสียหาย เกิดจากน้ำกัดเซาะถนน จึงไม่สามารถสัญจรไป - มา ได้ เพื่อแก้ปัญหาของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/9/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรคเตอร์ ไคโอติ หมายเลขทะเบียน ตค 9893 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/9/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/9/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/9/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถบัสปรับอากาศตามโครงการอบรมศึกษาดูงานแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 1/9/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/8/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมารถขุดดิน (แบคโฮ) วางท่อถมดินบริเวณทางเข้า - ออก เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ได้เดือดร้อน ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านเมืองงิม ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/8/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/8/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลา ป่าสุสานที่ถูกต้นไม้ล้มทับได้รับความเสียหาย (บางส่วน) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/8/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อกระสอบทรายเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากตำบลริมกกอยู่ใกล่แม่น้ำกก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง จึงจำเป็นต้องป้องกันน้ำท่วมไว้ก่อน โดยการทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม เข้าพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรของประชาชนตำบลริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/8/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมารถขุดดิน (แบคโฮ) ขุดลอกลำเหมืองเปิดทางน้ำ และขนวัชพืชออกไปทิ้ง เนื่องจากลำเหมืองมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นไม่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/8/2565
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/8/2565
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน งานปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมงานติดตั้งโต๊ะ/เก้าอี้ (ม้านั่ง)คอนกรีตจำนวน 2 ชุด พิกัด E597861,N2210161 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/8/2565
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/8/2565
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้่าปูโต๊ะ คลิกอ่าน.. 5/8/2565
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/8/2565
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีฉาบผิวลาดยาง (OVER LEY) บ้านป่ายางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/8/2565
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้่าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/8/2565
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมารถขุดดิน (แบคโฮ) ในการตัดแต่งกิ่งไม่ข้างทาง และจ้างรถแทรกเตอร์ปรับเกล่ี่ยวัชพืชแนวทางเพ่ื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2565
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถขุดดิน (แบคโฮ) ขุดท่อเปิดทางน้ำและจ้างรถบรรทุกขนเศษวัสดุก่อสร้างมาถมทิ้งบริวเวณที่น้ำกัดเซาะ เพ่ื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2565
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้่าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/7/2565
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางเพ็ญ บุญลอม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/7/2565
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/7/2565
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/7/2565
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการต่อเติมถนน คสล. ซอย 4 ข้างบ้านนายคำปัน จอมสลี หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/7/2565
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม รถยนต์รถมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บน 2150 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/7/2565
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/6/2565
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังชั่นอิงค์เจ็ท A3 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/6/2565
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/6/2565
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/6/2565
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมและห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/6/2565
44 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งและยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/6/2565
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/6/2565
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2565
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/6/2565
48 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2565
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/5/2565
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/5/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า