องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ประมวลจริยธรรม
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงตำบลริมกก ปี 2566...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/11/2566 Read (34)

   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 24/10/2566 Read (90)

   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/10/2566 Read (109)

   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ปีงบประมาณ 2567...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/10/2566 Read (93)

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.1) ประจำปี 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 23/3/2566 Read (293)

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 7/3/2566 Read (346)

   รณรงค์ตามนโยบาย No Gift Policy และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมท้องถิ่น ต่อต้านการทุจริต...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 23/2/2566 Read (262)

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องบัญชีรายได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 31/1/2566 Read (285)

   กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลริมกก ประจำปี 2566...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 16/1/2566 Read (382)

   ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 2/1/2566 Read (292)

   ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 21/12/2565 Read (409)

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 30/11/2565 Read (441)

   ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 8680 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 25/11/2565 Read (369)

   ศูนย์จิตอาสา 904 ตำบลริมกก ร่วมกับ อบต. ริมกก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านป่ายางหลวง - แม่ข้าวต้ม ตั้งแต่สะ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 22/11/2565 Read (459)

   ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 14/11/2565 Read (474)

   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 3/10/2565 Read (473)

   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 27/9/2565 Read (572)

   โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 1/8/2565 Read (679)

   กองทุนหลักประกันสุขภาพ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.ริมกก ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) , อสม. , และประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำหมู่บ้าน ในการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 25/7/2565 Read (914)

   โครงการประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 4/7/2565 Read (719)

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ย บำรุงไม้ผล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 1/7/2565 Read (686)

   องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดย รองนายก ถนอม บุญลอม ร่วมกับทางอำเภอเมืองเชียงรายและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีฐ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 27/6/2565 Read (947)

   ประชาสัมพันธ์ ทำเกษตรอย่างไรถึงเข้าหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ด้ายเกษตรกรรม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 16/6/2565 Read (887)

   งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 14/6/2565 Read (947)

   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ริมกก จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ในการประชุมเพื่อพิจารณร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบร...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 8/6/2565 Read (977)

   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมลคล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 2/6/2565 Read (848)

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 27/12/2564 Read (386)

   ประกาศเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 12/1/2564 Read (734)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 6/12/2566 Read (14)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 5/12/2566 Read (46)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 27/11/2566 Read (22)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 20/11/2566 Read (31)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ...
โดย : กองคลัง  13/9/2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง ...
โดย : กองคลัง  8/5/2566
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง ทางเข้า อบต.ริมกก...
โดย : กองคลัง  21/4/2566
 
ร่างประกวดราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง (ครั้งที่ 2)...
โดย : กองคลัง  10/4/2566
 
ร่างประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง (ครั้งที่ 2)...
โดย : กองคลัง  10/4/2566
 
ร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง (OVER LAY) หน้า อบต.ริมกก...
โดย : กองคลัง  4/4/2566
 
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง(OVER LAY) ทางเข้า อบต.ริมกก...
โดย : กองคลัง  4/4/2566
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พศ. 2564...
โดย : กองคลัง  7/4/2564
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดลเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563-เดือนกันยายน 2563)...
โดย : กองคลัง  7/10/2563
 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/11/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/11/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องโทรศัพท์ พร้อมตู้ขยายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/11/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. ตรานมโรงเรียน มีเลขทะเบียน อ.ย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และระบุส่วนประกอบนมโค 100% บนภาชนะบรรจุทุกกล่อง ภาคเรียนที่ 2/2566 ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 รวม 102 วันทำการ จำนวน 15,606 กล่อง สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/10/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/10/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/10/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/10/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างเหมาบริการรถรับ ? ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลริมกก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 ? มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/10/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวล 120 แอมป์ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผต 4511 เชียงราย แบตเตอรี่ดังกล่าวหมดประสิทธิภาพเสื่อมสภาพในการใช้งานเนื่องจากใช้งานมาหลายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/10/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อแบบเตอรี่พร้อมติดตั้ง ขนาด 12 โวล 120 แอมป์ จำนวน 2 ลูห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/10/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อแบบเตอรี่พร้อมติดตั้ง ขนาด 12 โวล 120 แอมป์ จำนวน 2 ลูห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/10/2566
12 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 21/9/2566
13 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 13/9/2566
14 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 13/9/2566
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ฮีโน่) หมายเลขทะเบียน ขงษ 81 - 8128 เชียงราย เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2566
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2566
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 500 ถุง ขนาด 20 กิโลกรัม เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเนื่องจากพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้หมดไม่มีสำหรับการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/9/2566
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อวัสดุหลอดโคมไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ในตัว จำนวน 36 จุด เพื่อนำมาเปลี่ยนหลอดโคมไฟที่ชำรุด ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายฝั่งหมิ่น - หนองบัวแดง หมู่ที่ 4 ไฟไม่ติด เกิดจากแบตเตอรี่และหลอดไฟเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/9/2566
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. ตรานมโรงเรียน มีเลขทะเบียน อ.ย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และระบุส่วนประกอบนมโค 100% บนภาชนะบรรจุทุกกล่อง ภาคเรียนที่ 1/2566 ช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รวม 20 วันทำการ จำนวน 3,080 กล่อง สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/9/2566
20 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ คลิกอ่าน.. 7/9/2566

 RSS ทั้งหมด  IP ของคุณ
3.238.180.174
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 19ip
เดือนนี้ 911ip
ปีนี้ 19469ip
ทั้งหมด 488394ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.41)
วันนี้ เวลา 02.31.57 น.