องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แบบขอต่อกิจการที่เป็นอันตราย
2.) แบบจดทะเบียนพาณิขย์
3.) แบบแจ้งห้องว่าง
4.) แบบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5.) แบบขอข้อมูลข่าวสาร
6.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
7.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
8.) แบบคำขอยกเลิกป้าย
9.) แบบคำร้องทั่วไป
10.) แบบรับเรื่องร้องร้องทุกข์
11.) การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
12.) ภ.บ.ท.88ก
13.) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า